Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai penggunaan bahasa dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Psikolinguistik berkaitan dengan pengajaran bahasa. Psikolinguistik dan pengajaran bahasa tidak dapat dipisahkan. Fokus dalam psikolinguistik adalah pemerolehan bahasa di samping pembelajaran bahasa dan pengajaran bahasa. Pemerolehan adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu belajar bahasa ibu atau bahasa […]